Qasida Poetry In Islamic Asia And Africa

Author: Stefan Sperl
Publisher: BRILL
ISBN: 9789004103870
Size: 11.49 MB
Format: PDF
View: 2654
Download Read Online
Nice §eh Sultan Siileyman-i selimii'1-kalb kim Tak-i ey vaninda hor§td oldu bir
zerkar giil Buy-u hulkundan eserdiir nefha-i bazar-i £tn Fasl-i cudundan varakdur
daver-i ezhar giil Yilda bir kez ayagi topragma yiiz siirmese La'l tacin jaleden
kilmazdi ... k ii I idiib Cerr i9iin dergahuna geldi kalender-var giil Kanlu kanlu
daglarla zinet etdi kendiiyi Oldu sen sultan-i hiisne 'a§ik-i didar giil ^ihresinde
jaleden goz ya§i peyda eyleyiib Kara bahtma Hayalt bendeniin aglar giil Ben
fena bulsam ...

20 Y Zy L T Rk Mus Kisi

Author: Mustafa Rona
Publisher:
ISBN:
Size: 10.45 MB
Format: PDF
View: 7159
Download Read Online
... şad olmuş 612 Çoktan beridir çâre ne mahrum -l visalim 14 Ceşm-i âlem
görmemiştir sen gibi bir şehriyar 35 Ceşm-i cellâdın no kanlar döktü kâ-
ğıhânede 54 Çoktan beridir çâresine mahrûm-ı visalim 82 Çık balkona sen her
gece imdadıma ... çok nazdan âşık yorulur 385 Dertliyim derd üstüne nice bin
mihnet gelir 507 Durgun suya mehtâb gecenin hüznüne ağlar 539 Dünyada bizi
kim ayırır birbirimizden 560 Dere boyunda saz alur 574 Doyulmaz Çamlıca'dan
seyredilen mehtaba ...

Saltuk N Me 1

Author: Ebü'l Ḫayr Rūmī
Publisher:
ISBN: 9789751700872
Size: 17.68 MB
Format: PDF, Docs
View: 1500
Download Read Online
Ebü'l Ḫayr Rūmī, Ebüʼl-Hayr-ı Rumî Şükrü Halûk Akalın. cizzet birle Çerîf'i alup
pâdisâhlanna iletdiler. 17 Ol pàdisâhlari karsu gelüp Çerîf'i ... Pàdisâhlan dahi
dîn nce 4 and içdi kim min bacd kimseye hükm ve ibrâm itmeye. Serif'i 5 konuk-
ladilar, nicmetler yidürdiler, mal ve cevâhir li- bâslar virdiler 6 dahi ... Gördiler 12
bir alay kâf irler bir tâbûti gö- türmisler, önince bir cavrat hem aglar 13 hem döner.
Kalan ha1 k tabl ve dühül çalup dahi 14 sâd- hklar iderler. Serif Gâzî tacaccüb
idüp ...

Tur B D V N Yanbolulu Ali Tur B Baba

Author: Yanbolulu Ali Turâbî Baba
Publisher:
ISBN:
Size: 76.63 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7310
Download Read Online
Ey Turâbî ârif ol sen hal-i â§ika kil nazar Bir tecelli tâ ezel mahbub olanlar nâz
eder Giryeden hali degil a§k ehli Hak'tandir kader Böyledir kanun-i sabik bülbül
aglar gül güler. 353 354 Fâilâtün Fâilâtun Fâilâtün Fâilün Murabba Ey peri u§§
akina bilmem ki lütfundur cefa §ol cefa vü cevre eya yok mudur hiç intiha Gam
helâkim kastine amâdedir bilmez misin Merhamet §efkat râhin kim kü§te kildin
galiba. Nice yillardir ser-i kûyunda gezdim serseri Kelâm-i vashnla meserret
etmedin ben ...

Azm Z De Let D V N Hayat Edeb Ki Ili I Eserleri Ve D V N N N Tenkidli Metni

Author: Azmı̂zade Mustafa Haletı̂
Publisher:
ISBN:
Size: 64.68 MB
Format: PDF, Docs
View: 2810
Download Read Online
11 l Yaziklar baña sähum itdügüñ ikrän bilmezseñ 2 Vefa resmini ögrenmek
gereksin bän bilmezseñ 3 Gözüm ya§ina rahm eyle bu äh u zän bilmezseñ 4 Gel
ey 'îsä-nefes derd-i dil-i bimän bilmezseñ 5 Nazar kil her dem akan hüna cism-i
däg-därumdan 6 Benüm her taze dägum kanlar aglar rüzgärumdan 111 l Benüm
ey gül-sen-i hüsn ü melähatde gül-i alum 2 Letäfet asmäninda meh u hursid-
timsälüm 3 Ne var seb-nem gibi yirden götürsen cism-i pä-mälüm 4 Bulusdukça
saña hiç ...

Xiii I E On Nc Y Zy Ldan Beri T Rkiye T Rk Esiyle Yaz Lm Kitaplardan Toplanan Tan Klariyle Tarama S Zl

Author: Ömer Asım Aksoy
Publisher:
ISBN:
Size: 63.92 MB
Format: PDF, Docs
View: 359
Download Read Online
62) Yunus imdi sen bir nice eksikliğin yüz bin onca *4 jl Kur'ağaca yol sorunca
teferrüçle yoluna geç (Yunus. XIII -XIV. 75) Külli âlem bir işarettir heman Yüzbin
anca mülkü var gizli nihan (Ga. XIV. 12) § Senin doğruluğun benimle dostluk
eylemek içinde güman ve şüphetten geçmiştir ve benden yanadan yüzbin
ancadırj j-uf l . (Kel. XIV. 83-1) Anca *4 l ağlar görmez olur gözleri (Yüz. Da. XIV.
... 244) Anca yazuk çok bula benden soran Kim yazuktan bilmeye beni gören (
Man. Tayr. XIV.

Necat Beg Divan

Author: Necâtı̂ Bey
Publisher:
ISBN:
Size: 22.47 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1324
Download Read Online
6 Yanaşdugını kamet-i dil-dara nareven Şahn-ı çemende serv-i hıramâna
yanayın 7 Dâ'im Necati nâleye âheng ider gönül Tâ erganün-ı âh ile efğâna
yanayın 8 Mahlas gibi Necati'min alçakda kalduğı Eşcârum ile defter-ü-dîvâna
yanayın 381 Mefâ îlüıı / Me'n ilün /Fe iilün 1 ölürsem sen gözi bîmâr elinden
Gerekmez Âb-ı Hızr ağyar elinden 2 Sabâ gibi nice ah itdüm ey gül Alınca
dâmenüni har elinden 3 Gözüne can virüb zülfüm aldum Ki misk erzân olur tatar
elinden 4 Beni ey kâküli ...

Mill K Lt R

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 43.24 MB
Format: PDF, ePub
View: 5622
Download Read Online
"İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır
Okumaktan ma'nî ne kişi Hakk'ı bilmektir Çün okudun bilmedin ha bir kuru
emektir” Y.E.D. ,s.151/1-2 “Hakk'ı bulmak isteyenler eylesin nefsini derviş Çalab
bize ... almak gerek Bunda iken ölmek gerek varıp anda ölmez ola” Y.E.D. ,s.376/
6 "Nitekim ben beni bildim bu oldu kim Hakk'ı buldum Korkum onu buluncadı
korkudan kurtuldum ahî” Y.E.D. ,s.410/4 "İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Ağlar idim dünü ...

T Rk Dili Ve Edebiyati Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.35 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7700
Download Read Online
+ı Canım almağa kaşdı var meger 58b/ 3 kable'l-memât (Ar.): ölmeden önce k. Eş
-şalât çağırun kable'l-memât 59b/ 10 kaç-: kaçmak k. ... +ya Ağlar bakar kapuya
kılur zârı 58a/12 kavi (Ar.): söz k.+e Toğan anda razı oldı bu kavle 59a/8 kavm (Ar
.): kavim k.+ı Yohsa hatâ kıluram ... me Nidâ geldi bıçağa kesme didi 59a/1 1,
Nice kessün çün Çalap kesme didi 59a/ 1 1, Yâ Resül Çalap kesme didi 59b/2
kim: ki, bağlama edatı k. Didiler kim derilüben gelmişüz 59b/6, Gügercin eydir
anla kim ...

Xiii As Rdan G N M Ze Kadar Kitaplardan Toplanm Tam Klariyle Tarama S Zl

Author: Türk Dil Kurumu
Publisher:
ISBN:
Size: 13.19 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3241
Download Read Online
315-1) Özün saydeyledi kurduğu ağlar Çü kendi kendi düştü nişe ağlar . (Hikmet.
XV. 145) § Çirâ [Fa.]: Niçün ... ve nişe ... anı nite yalanlayıp inkâr edersiz. (Enfes.
XV. 5i) Nite sen böyle gaafilsin bu fi'l-i sûi terkeyle ... Nite kahri cihanı
yahmayaydı (Hikmet. XV. t) § Ve hem gördüler kim âdemden her nesne vücut
sahrasına nite zâhir olur. (İrşad. XV. İ7) § Çiğûne [Fa.]: Ne dürlü demek olur ve
nite; keyfa mânasına. (Deş. XVI. 317-1) § Çûn [Fa.]: Nice ve nite demektir... (Deş.
XVI. 253-2) 526.