T Rk Roman Nda Postmodernist A L Mlar

Author: Yıldız Ecevit
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750519639
Size: 63.21 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2357
Download Read Online
Modern sonrası edebiyatı, her şeyden önce Lyotard'ın “postmodern durum” diye
nitelendirdiği olağanüstü bir toplumsal yaşamın edebiyatıdır. Ve bu olağanüstü
durum da, insan yaşamının/kültürünün her alanını kapsamına alan bir gelişmedir;
ekonomi, tarih, teoloji, psikiyatri, etnoloji, sosyoloji, pedagoji, coğrafya, dilbilim ve
başta mimarlık olmak üzere tüm sanat dalları, postmodern tanımında dile
getirilmeye çalışılan yaşam durumunun etkisi altındadır. Akıl almaz teknolojik
olanakların ...

D Nya Tarihi Filozoflar

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 48.52 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 485
Download Read Online
Postmodernizmin en önemli teorisyenlerinden biri olan Lyotard'ın temel eseri La
Condition Postmoderne (Postmodern Durum)'dur. Postmodernliği endüstri
sonrası toplumun içinde bulunduğumuz şu anki evresine karşı lık gelen bir durum
ya da koşul olarak tanımlarken, modernliği de, bilim ve devleti meşrulaştırmak
amacıyla kullanılan üst anla tıların oynadığı rol ile açıklayan Lyotard, Postmodern
Durum adlı eserinde, ileri kapi*talist toplumlarda bilgi, bilim ve teknolojiyi inceler.

Devlet Sistem Ve Kimlik Uluslararas

Author:
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513991
Size: 11.34 MB
Format: PDF
View: 2958
Download Read Online
(III) Postmodern söylem kendisinin maddi koşulunu, içinde yaşadığımız dönemin
postmodern bir durum olduğunu savlayarak meşrulaştırır. Bu nedenle, modernite
projesini bitmemiş bir proje olarak görmez, yeni bir ussallık anlayışıyla bu projeyi
tamamlamak çabasına girmez: Aksine, postmodern söylem modernite projesinin
hegemonik yapısının radikal bir eleştirisi olarak kendini sunarak postmodern
durum'u açıklamaya ve bu duruma özgü kökten olmayan bir çözüm tarzını
kurmaya ...

S K T Ayyuka Kar

Author: Yücel Balku
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750717538
Size: 54.74 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 361
Download Read Online
Ama popüler kültürün postmodern zamanlarda daha çok rağbet gördüğüne dair
iddiaların bir parça haksızlık içerdiğini söylemek gerek: Okuryazar oranındaki,
basılı yayın ve kitle iletişim araçlarının sayısındaki artış ve gelişmeyle birlikte; yani
toplumsal mobilizasyon ve iletişimle kitleleri “görünür” hale getiren ...
Postmodernizm popüler kültür ile yüksek kültür arasında fark gözetmediğinden
mevcut olanı kabullenmektedir. ... Ancak mevcut durumun çok iç açıcı olduğu da
söylenemez.

602 Gece

Author: Murat Gülsoy
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 975072271X
Size: 19.29 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 619
Download Read Online
Dünyada da durum çok farklı değil belki ama ölçeği değişik. Dönemin adı değişti
belki, artık postmodern zamanlardayız deniliyor ama insanın özgürleşmesi
meselesinde niteliksel bir sıçrama yaşanmadı. Postmodern durum,
postmodernizm, postmodern roman, postmodernist yazar gibi ifadelerin her
birinde işaret edilenin ne olduğunu tartışmak gerekir belki ama ben “postmodern”
teriminin ikili doğasından söz etmek istiyorum. Post-takısı zamansal olarak ya da
sıralama olarak sonra ...

Edebiyat Ve Yorum

Author: Abdullah Şevki
Publisher: ÖZ YAPIM & HAVUZ YAYINLARI
ISBN: 9783981217032
Size: 26.98 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5868
Download Read Online
J. F. Lyortard'a göre postmodern durum, tinin diyalektiği, işçinin özgürleşmesi,
yabancılaşmadan kurtulma, refah toplumunun kurulması, sınıfsız toplum gibi
modernizmin güvenilirliğini yitirmiş büyük anlatıları(gram/ rec/ts^içinde bir
anlatıdır. Lyotard, bu büyük anlatılarla ilgili hemen her şeyi modernist olarak
yorumlar. Marksçılık bir üst-anlatıdır ona göre ve zorunluk alanından özgürlük
alanına geçmek için savaş veren kolektif bir savaşımdır. Lyotard, baskı kullanarak
türdeş bir toplum ...

Ba Rt S T Rban

Author: Murat Aksoy
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9756051051
Size: 62.36 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1625
Download Read Online
Pozitivist bilime karşı yorumsamacı bilimden gelen eleştiriler bilim felsefesi ve
bilgi kuramı temeline dayandı. Lyotard'm Postmodern Durum adlı eserine şu
cümleyle başlaması bir rastlantı değildir: "Bizim çalışma hipotezimiz, toplumlar
postendüstri- yel; kültürler de postmodern olarak bilinen çağa girdikçe bilginin
konumunun değiştiğidir."4 Bu süreç aynı zamanda her şeyin bir diğeriyle
eşitlendiği, tek bir yapı yerine çokluğun bir tercih alanı olduğu, modernliğin
eleştirildiği "postmodern" ...