1453

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 47.49 MB
Format: PDF, Docs
View: 537
Download Read Online
Çok yeni bir yazısında da Kuban aynı tavrı sürdürür: Doğan Kuban, “Tarihe Karşı
Namuslu Olmak”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji eki, 10 Aralık 2010, s. 2. * Bu
önemli kitabın bir Türkçe çevirisi de var: İbn Tufeyl ve İbn Sina, Hayy İbn Yakzan (
Ruhun Uyanışı), çev.: Y.Ö. Özburun, S. Özburun, Ş. Yalçın, O. Düz, D. Örs, İnsan
Yay., İstanbul, 2003. İbn Tufeyl'in yazdığı asıl metin s. 21-88. Bir tür Robinson
Crusoe öyküsü gibi gözüken kitap aslında felsefenin bilgi üretimi sorunsalına
ilişkin temel ...

Hayy Bin Yakzan

Author: İbn Tufeyl
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051311009
Size: 47.54 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5580
Download Read Online
Ruhun Uyanışı”, “Tabiat Adamı” gibi adlarla İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve
diğer Avrupa dillerine tercüme edilen eserin bu tesirini Prof. Dr. H. Ziya Ülken
şöyle anlatır: “Batı'da etkisi çok büyük oldu, onun birçok taklitleri yazıldı. En
tanınmışları arasında çağdaş felsefeyi açanlardan 21 Roger Garaudy, İslam'ın
Vaadettikleri, Pınar Yayınları, s. 145, İstanbul 2010. * İbn Sina/İbn Tufeyl, Hay Bin
Yakzan (Hazırlayan: N. Ahmet Özalp), Yapı Kredi Yayınları, s. 57, İstanbul 1996.
420, Francis ...

Hermesler Hermesi

Author: Mahmud Erol Kılıç
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778380
Size: 11.14 MB
Format: PDF, Docs
View: 3497
Download Read Online
123. 402 H. Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, s. 174. 403 M. Fahri, age., s. 125.
Ayrıca “Hayy bin Yakzan” kıssasının aslının Manişeist “Manda d'hayye” olduğu
ileri sürülür. 404 A.E. Afifî, agy., s. 845. İbn Tufeyl'in de benzer bir eseri vardır.
Türkçesi için bkz. İbn Tufeyl, Ruhun Uyanışı, çev. A. Özalp. 405 A.E. Afîfî, agy., s.
846. 406 A.E. Afîfî, agy., s.847. 407 Bu türün en meşhur eseri Feridüddin-i Attar'ın
Mantıku't-tayr'ıdır. 408 M. Fahri, age., s. 124. 409 M. Fahri, age., s. 125. 410 H.
Corbin, age., ...

Bir Soran Olursa

Author: Yalçın Küçük
Publisher:
ISBN:
Size: 47.21 MB
Format: PDF
View: 4065
Download Read Online
Bu iki dünyayı uyuşturma yolunda, İbn Tufeyl'in Ruhun Uyanışı ya da Hayy İbn
Yakzan'ın Olağanüstü Serüveni, bir islâm ütopyası denemesini aşamıyor. Tanrı'
ya inanmak için önceden var olduğunu kabul etmek gerekiyor; varlığı tartışma
inançsızlık sayılıyor. Kim ne derse desin, bilimsel çabanın başlangıcında da
böyle bir inanç var; bilim düzenlilikleri, bunlara yasa diyoruz, aramaktır.
Başlarken bir düzenlilik olduğunu düşünüyoruz. Tanrı iyilikçidir. Bilimin doğruları
ise devrimcidir.

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 21.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4707
Download Read Online
Baban- zâde Reşid (1923te Mihrab dergisinde Türkçe'ye; bu tercüme, Ruhun
Uyanışı ya da Hayy İbn Yakzan 'in Olağanüstü Serüoenl adıyla N. Ahmet Özalp
tarafından sadeleştirilerek tekrar yayımlanmıştır |İstanbul 1985|). Z. A. Sıddîki (
1955- te Urduca'ya), Bedîüzzaman Fürûzanfer (1955te Farsça'ya) ve L. E.
Goodman ( 1991de İngilizce'ye) sayılabilir. Hay b. Yakzân'ın XX. yüzyıldaki
neşirleri ise Leon Gauthier (Cezayir 1900), Cemîl Salî- bâ - Kâmil Ayâd (Dımaşk
1935). Ahmed Emîn ...

T Rk Enin Izinde

Author: Hanife Koncu
Publisher:
ISBN: 9786054117246
Size: 66.42 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2976
Download Read Online
Anadolu sahasmda da Mevlânâ'nm Mesnevisiß (Mevlâna, 2001), Yûnııs Emre'nin
Risâletü'nNushiyye'si7, Fuzûlî'nin Sıhhat ü Maraz'ı3, Şeyh Gâlib Dede'nin Hüsn ü
®\10\Ulı§U-l İbn Sînâ, Hay İbn Yakzan. Ruhun Uyanışı, İnsan Yayınları, İstanbul
2000. Yusuf Hâs Hâcib, Kutadgu Bilig l (Haz. R. Rahmeti Arat), TDK Yay., Ankara
1991. Feriaiıadin Anar, 1vıiz›iiiı‹zi'ı-Tizyf, 1<iıı‹ambzi Yayinlari, İstanbul 1998.
Mevlâna, Mzs›izvi(çev. veıed İzbiiaaıq, 6 ciıı, Miııi Eğitim Baıeinıigı Yay., İstanbul ...

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 49.71 MB
Format: PDF
View: 2744
Download Read Online
Ahmet Özalp, kimi sadeleştirme çalışmalarından - burada, İbni Tufeyl'in ünlü
eseri "Ruhun Uyanışı Ya da Hay bin Yakzan'ın Olağanüstü Serüveni"nin
hazırlanmasını özellikle anmak gerekiyor-, gazete ve dergi çalışmalarından
tanıdığımız bir yazar. Bu sefer okuyucusunun karşısına farklı bir ürünle çıkıyor:
Masal seçkileri. Türk ve dünya masallarından seçilerek hazırlanan iki kitap
okuyucunun beğenisine sunuluyor. "Masal Bahçesi" adını taşıyan ilk kitapta,
Perili Ev, Hızır, Köse Dağı, Saf ...